קרקע ודרכים


פרויקטים >

סקר גלישות קרקע - האתר האולימפי בסוצ'י


בדיקות של בניית המנהרה עבור האתר האולימפי בסוצ'י  
ישום מערכת 1R STING  לבדיקות גיאוחשמליות של שכבות קרקע- סקר גיאופיסי-גיאוהנדסי של גלישות קרקע, סוצ'י, 2008.ד"ר פריד בסוצ'י
סוצ'י 3
בדיקות האתר בסוצ'י
סוצ'י 4